Trinnene i føreropplæringen

Trafikkskolenes opplæring/undervisning er delt inn i fire trinn, og eleven gjennomfører opplæringen gradvis ved å gå fra enkle til mer krevende øvelser etter hvert som han/hun blir dyktigere.

På alle trinn er det deler med obligatorisk opplæring med fastsatt timetall som alle må gå gjennom. Den obligatoriske delen skal sikre at alle førere har de felles grunnleggende ferdighetene som er ekstra viktig for trafikksikkerheten. Læreplanen sier hvilke andre mål som skal nås på de ulike trinnene. Kunnskapene, ferdighetene og innsatsviljen til eleven bestemmer hvor mye opplæring han/hun trenger for å nå disse målene.

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 er trafikalt grunnkurs som skal gi eleven grunnleggende forståelse for trafikk og perspektiv på førerrollen. Grunnkurset er felles opplæring for de lette førerkortklassene. Eleven vil lære mer om seg selv enn om trafikkreglene. Det legges vekt på risikoforståelse og konsekvenstenkning. 

Samtaler, diskusjoner og problemløsning vil prege formen på kurset. På denne måten ønsker myndighetene og trafikkskolene å hjelpe eleven til å bli en bevisst og ansvarlig fører og få han/hun med på laget for å bidra til reduksjon av trafikkulykker. Kurset er på 17 timer og obligatorisk.

Trinn 2 - Grunnleggende kompetanse

Trinn 2 handler om grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Eleven lærer å kjenne, kontrollere og ha tilsyn med kjøretøyet. Opplæringen foregår i rolige omgivelser og eleven lærer kjøretekniske ferdigheter. 

Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime ved trafikkskolen for å sikre at eleven har nådd målene for øvingene. Dette er viktig for at eleven skal få utbytte av øvingen på trinn 3.

Trinn 3 - Trafikal dyktighet

Trinn 3, trafikal del, er den videre opplæringen der eleven skal lære seg å mestre kjøring i variert trafikk, slik at han/hun kan kjøre mest mulig selvstendig, øve på trafikal dyktighet. På dette trinnet er det et 4 timers obligatorisk sikkerhetskurs på bane. Kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven er også nødvendig. 

Dette trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime ved kjøreskolen for å bekrefte at eleven kan gå videre til trinn 4.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Trinn 4 er den avsluttende opplæringen som er rettet mot risikoforståelse og innsikt i trafikken som system. Eleven skal være så dyktig at han/hun har nådd målet for hele opplæringen. Det vil si at eleven viser vilje til å ta ansvar, tar forholdsregler når han/hun kjører, og samarbeider i trafikken. 

På dette trinnet må eleven gjennomføre et 13 timers obligatorisk sikkerhetskurs på veg.

Teoriprøven og praktisk førerprøve

Eleven har nådd målene når han/hun behersker kunnskapene og ferdighetene på alle tre trinnene i opplæringsmodellen. Det er tillatt med privat øvingskjøring med ledsager utenom de to obligatoriske sikkerhetskursene på bane og veg. Vi anbefaler at trafikkskolen oppfordrer eleven til å ta med ledsageren på kjøretime og få ledsagerveiledning. Da blir det lettere å samordne den private øvingskjøringen med opplæringen ved trafikkskolen.


Opplæringsmodellene

Statens vegvesen har mer nyttig informasjon om de ulike trinnene. Se den aktuelle klassen under fanen Førerkort > Krav til føreropplæring